به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا 4.0.6 و 3.10.5 در حال حاضر در دسترس هستند. این نسخه های رفع اشکال برای سری 4.0.x و 3.10.x جوملا هستند که شامل رفع اشکال ها و بهبودها هستند.