به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا 4.0.4 و 3.10.3 در حال حاضر در دسترس هستند. این نسخه های رفع اشکال برای سری 4.0.x و 3.10.x جوملا هستند که حاوی بسیاری از رفع اشکالها و بهبودها هستند.