Joomla 3.8.4

به گزارش جوملا فارسی (تنها مترجم برگزیده جوملا در ایران) جوملا 3.8.4 از سری جوملا ۳ منتشر شد. در این نسخه چهار آسیب پذیری امنیتی رفع اشکال و بیش از 100 مشکل رفع و بهبود یافته است.

موارد امنیتی بشرح زیر می باشد:

اولویت کم - هسته - آسیب پذیری XSS در ماژول chromes (تحت تاثیر جوملا 3.0.0 تا 3.8.3)
اولویت کم - هسته - آسیب پذیری XSS در com_fields (تحت تاثیر جوملا 3.7.0 تا 3.8.3)
اولویت کم - هسته - آسیب پذیری XSS در کلاس Uri (تحت تاثیر جوملا 1.5.0 تا 3.8.3)
کمبود اولویت - هسته - آسیب پذیری SQLi در پیام پس از نصب در قالب Hathor (تحت تاثیر جوملا 3.7.0 تا 3.8.3)

اخبار جوملا فارسی را دنبال کنید.